Menu

Noteikumi

Lietošanas noteikumi.

Šī lapa satur erotiska rakstura informāciju, kas paredzēta personām kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām, saskaņā ar spēkā esošiem LR likumiem, ir tiesības izmantot erotiska rakstura veida informāciju. Ja Jums nav 18 gadu, Jūs mulsina šāda informācija, vai Jūs apmeklējāt šo lappusi no citas valsts, kur likumi aizliedz šāda veida informācijas publiskošanu, lūdzam aizmiedziet acis un spiedit back pogu, vai aj iespējams vispār neatvērt šo lappusi.

Atverot šo weblapu JŪS apstiprināt ka:

– Jums ir 18 vai vairāk gadu, bet ne vairāk par 60.
– Fotogrāfijas un informācija tiks paredzēta tikai jūsu personiskai lietošanai un tiks pasargāta no nepilngadīgiem.
– Jūs nestrādājat valsts iestādē, vai nevalstiskā organizācijā.

Šie noteikumi var būt mainīti vai papildināti pēc mājas lapas administrācijas uzskatiem.

. Ierobežojumi
Jūs piekrītat neizmantot šo mājas lapu jebkuriem nelikumīgiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar jebkāda tāda satura iesniegšanu, publicēšanu, caurskatīšanu, nodošanu, sūtīšanu, lādēšanu, uzglabāšanu, reproducēšanu un/vai izplatīšanu mājas lapā, kurš:
a) pārkāptu jebkādas autortiesības, preču zīmes vai patentus,
b) veidotu biznesa noslēpumu vai citu slepenu informāciju,
c) būtu aizskarošs vai kaitīgs attiecībā pret jebkuru personu,
d) pārkāptu jebkuras personas tiesības uz privātumu vai publiskuma tiesības,
e) radītu draudus kaitēt personām vai īpašumam, vai citādi traucētu jebkurai personai un/vai
f) pārkāptu jebkurus citus Lietuvas Republikas likumus un starptautiskās vienošanās

2. Atļauja izmantot nepilngadīgiem
Jūs atzīstat, ka esat pilngadīgs un jums ir tiesības izmantot šo mājas lapu.

3. Aizliegts saturs
Jums ir aizliegts šajā mājas lapā turēt, publicēt, sūtīt, ielādēt, izplatīt vai nodot jebkuru aizskarošu, apmelojošu, negodīgu, pornogrāfisku, zaimojošu, apvainojošu, draudošu, piedauzīgu vai nelikumīgu saturu vai jebkuru citu saturu, kurš varētu būt traktējams kā noziegums vai veicinātu izturēšanos, ko varētu uzskatīt par noziedzīgu vai tādu, kas rada citu juridisku atbildību. Nelikumīga satura paraugi ietver, bet neaprobežojas, ar tiešiem draudiem izdarīt fizisku kaitējumu, izsekošanu, pornogrāfiju un materiāla, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmēm, vai cita privāta materiāla izmantošanu bez atbilstošas piekrišanas. Aizliegts saturs tāpat ietver, bet neaprobežojas ar:

a) programmām ar vīrusiem un/vai līdzekļiem, kas pārkāpj šīs tīmekļa lappuses un/vai citu tīmekļa lappušu drošību,
b) lūgumiem vai reklāmu,
c) nelegālas darbības piedāvājumiem vai veicināšanu,
d) privātu informāciju par jebkuru personu, tādu kā telefonu numuri, adreses, personas kods vai jebkuru citu privātu informāciju un
e) jebkādas informācijas vai pornogrāfijas, vai cita aizskaroša satura divkārša publicēšana vai masveida sūtīšana, ielādēšana, turēšana, pārdošana vai izplatīšanas gadījumi, kā par to pēc saviem ieskatiem izlemj tīmekļa lappuses vadība, ir stingri aizliegti

4. Satura izmantošanas ierobežojumi
Šī tīmekļa lappuse ir Sekss.org (šeit norādīts “Sekss.org”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”) īpašums, kas to kārto. Neviens saturs no šīs tīmekļa lappuses nekādā veidā nevar tikt reproducēts, no jauna izdots, ielādēts, publicēts, nodots vai izplatīts. Satura modificēšana vai satura izmantošana jebkuram mērķim ir Sekss.org autortiesību un citu privāto tiesību pārkāpums. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un preču nosaukumi, kuri sniegti šajā mājas lapā, ir Sekss.org īpašums vai Sekss.org ir atļaujas tos izmantot.

5. Tiesības izņemt un iznīcināt materiālu
Sekss.org atstāj sev tiesības izņemt un iznīcināt jebkuru saturu no šīs tīmekļa lappuses, kas pārkāpj šos nosacījumus. Jūs piekrītat, kad Sekss.org nebūs atbildīga par jebkura satura, kuru jebkura persona ir iesniegusi, publicējusi, caurskatījusi, pārdevusi, reproducējusi un/vai izplatījusi šajā mājas lapā, pārbaudīšanu, kontrolēšanu, rediģēšanu un/vai monitoringu.

6. Satura īpašumtiesības un izmantošanas tiesības
Jūs paziņojat un nodrošināt, ka esat vienīgais Jūsu publicētā satura īpašnieks (ieskaitot visas ar to saistītās autortiesības) vai, ka jums ir beznosacījumu tiesības un licence uz šo saturu, kā tas ir paredzēts šajā daļā. Kaut arī publicējamā satura autortiesības paliks Jūsu īpašums, Jūs piekrītat, kad viss Jūsu publicētais saturs kļūst par Sekss.org datu bāzes daļu, tiek glabāts un izmantots neierobežotu laiku un ka Sekss.org ir datu bāzes un no satura atvasinātu darbu autortiesību īpašniece. Bez tam, ka atsakāties no visām tiesībām uz saturu, ieskaitot morālās tiesības, privātuma tiesības un publiskuma tiesības. Ne Sekss.org, ne jebkurai citai trešajai pusei, izmantojot saturu saskaņā ar šo daļu, nebūs saistību maksāt Jums autora honorāru vai citu atalgojumu par satura izmantošanu.

7. Nesodāmība
Jūs piekrītat atlīdzināt kaitējumu, uzskatīt par nevainīgiem un aizsargāt Sekss.org, tās darbiniekus, licenču izdevējus, licenču turētājus un tiesību pārņēmējus (kopā “aizsargātās puses”) no jebkādām un visām pretenzijām, kompensācijām, zaudējumiem, izmaksām un atbildības (ieskaitot pamatotus maksājumus juristiem un tiesu izmaksas), kas izriet no vai ir saistītas ar šo noteikumu un nolikumu neievērošanu no Jūsu vai jebkuras personas puses, kas rīkojas pēc Jūsu norādījumiem, Jūsu uzdevumā un kontrolē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Jūsu vai jebkuras citas personas, kas izmanto Jūsu paroli, publicētā satura izdošanu, izplatīšanu, eksponēšanu vai citādu izmantošanu.

8. Atbrīvojumi
Jūs uz visiem laikiem atbrīvojat un atsakāties savā un Jūsu nepilngadīgo pēcnācēju, tiesību pārņēmēju un mantinieku tiesībām iesūdzēt Sekss.org un jebkuras aizsargātās puses tiesā par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas šķietami rodas jebkāda Jūsu iesniegtā satura izdošanas vai izmantošanas, ieskaitot, bet neierobežojoties, ar jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kurus varat ciest caurskatot, lādējot vai ielādējot jebkuru šīs tīmekļa lappuses saturu. Jūs piekrītat atteikties no jebkurām un visām pretenzijām, kuras Jums ir vai kuras Jums varētu būt pret Sekss.org, kas rodas šīs tīmekļa lappuses lietošanas vai/un lietošanas turpināšanas rezultātā, neatkarīgi no tā, vai Jūs par tām zināt, vai nē, un atteikties no tiesībām izmantot to daļu un tās sniegtajās privilēģijas, bet tāpat līdzīgiem statūtiem, noteikumiem un rīkojumiem.

9. Atbildības ierobežojums
Nekādos apstākļos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nolaidību, Sekss.org nebūs atbildīga par speciāliem, blakus, tiešiem, netiešiem, krimināliem zaudējumiem vai zaudējumiem kā sekām, vai arī par kompensāciju par zaudējumiem, kas rodas tādēļ, ka Jūs lietojat vai nevarat lietot šo mājas lapu, jebkādu tīmekļa lapas saturu, pakalpojumiem, funkcijām, produktiem un/vai jebkuru ar to saistīto programmatūru, pat tad, ja Sekss.org vai tās pilnvarotais pārstāvis ir bijis brīdināts par tādas kompensācijas iespējamību. Piemērojamie likumi nevar ierobežot vai izdalīt kompensāciju par atbildības vai blakus jeb cēloniskajiem zaudējumiem, tādēļ iepriekš minēto ierobežojumu vai izdalīšanu Jums nevar piemērot.

10. Pārtraukšana
Sekss.org atstāj sev tiesības jebkad pārtraukt Jūsu pieeju šai tīmekļa lappusei šo noteikumu un nolikumu vai arī likumu neievērošanas dēļ, vai arī tad, ja Sekss.org tā nolems citu iemeslu dēļ, bez brīdinājuma, bez iemesla un bez atbildības. Jūs atzīstat, ka Jūsu paļaušanās uz šo pakalpojumu turpināšanos ir nepamatota, jo Sekss.org ir tiesīga pārtraukt pakalpojumus vai Jūsu dalību jebkura iemesla dēļ jebkurā brīdī bez brīdinājuma, bez iemesla un bez atbildības. Ja Sekss.org pārtrauc šīs tīmekļa lappuses eksistenci, Jūs atzīstat un piekrītat, ka Sekss.org pēc saviem ieskatiem var izlemt, kā likvidēt visu saturu un informāciju jebkādā veidā. Jebkurai pusei pārtraucot pakalpojumu sniegšanu/ pakalpojumu izmantošanu, Jums ir jāiznīcina viss materiāls vai saturs, kas ir iegūts no šīs tīmekļa lappuses.

11. Labojumi
Sekss.org atstāj sev tiesības ik pēc laika mainīt, labot, papildināt vai izdzēst jebkurus tīmekļa lapas nosacījumus jebkurā laikā bez brīdinājuma, bet, tas, ka Jūs turpināt izmantot šo tīmekļa lapu, nozīmē Jūsu piekrišanu tādiem labojumiem, izmaiņām, papildinājumiem vai dzēsumiem. Ja Jūs uzskatāt, ka šīs nosacījumu izmaiņas Jums kaut kādu iemeslu dēļ ir nepieņemamas, Jūs piekrītat beigt šīs tīmekļa lapas izmantošanu.

12. Vispārīgā daļa
Jūs piekrītat, ka šīs tīmekļa lapas izmantošanas un šīs reģistrācijas nosacījumi, un jebkuri ar tiem saistītie strīdi vai jebkurš saturs, kas ir saistīts ar šo tīmekļa lapu, tiktu reglamentēts un interpretēts atbilstoši Lietuvas Republikas likumiem. Jūs piekrītat, kad mēs, mūsu mantinieki un tiesību pārņēmēji var realizēt šos izmantošanas nosacījumus ne par labu Jums un Jūsu mantiniekiem, nepilngadīgiem pēcnācējiem un tiesību pārņēmējiem. Jūs piekrītat, kad gadījumā, ja jebkurš no šīs tīmekļa lapas nosacījumu punktiem zaudē spēku vai kļūst neizpildāms, tas neietekmēs pārējo šis tīmekļa lapas izmantošanas nosacījumu likumību, tie paliks spēkā un būs jāizpilda. Šīs tīmekļa lapas izmantošanas nosacījumi un to pielikumi, kas ir publicēti Sekss.org, nevar tikt laboti, izņemot, kā norādīts iepriekš. Nevienas puses atteikšanās, neatkarīgi no tā, vai izteikta, vai nojaušama, no jebkuras šīs tīmekļa lapas lietošanas nosacījumu un to pielikumu, kas publicēti Sekss.org, daļas vai jebkāda atteikšanās pārkāpšana nenozīmēs turpmāku atteikšanos no tās daļas vai atteikšanos no jebkuras šīs tīmekļa lapas izmantošanas nosacījumu daļas.

13. Norādes
Visas norādes uz “mūs”, “mūsu” un “Sekss.org” šajos noteikumos un nolikumos ir norādes uz Sekss.org un tās galveno vai meitasuzņēmumu subjektiem. Visas norādes uz “Jūs”, “Jūsu” un “lietotājs” šajos noteikumos un nolikumos ir paredzētas norādēm uz lietotāju, kurš piekrīt šo noteikumu un nolikumu nosacījumiem, nospiežot pogu “tālāk” iepriekš bijušajā logā.